ION werkt aan deze twee pilots

5 april 2024
ION werkt aan deze twee pilots - ION Vallei

Van het bestuur

Het ION helpt bedrijven inclusief te ondernemen. Daarbij hoort dat we ons inspannen om doelgroepen die moeite hebben om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt, geschikt te ‘maken’ voor de aangesloten bedrijven. Want daar ligt een grote kans voor bedrijven om aan mensen te komen.

Op dit moment ontwikkelt het ION (samen met WSP/arbeidsmarktregio en het VSO/PRO onderwijs) 2 pilots waarmee we leden gericht goede mensen kunnen aanbieden. Het gaat om leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs(VSO/PRO) en statushouders

Pilot Op weg naar werk (doelgroep leerlingen VSO/PRO)
Leerlingen van het VSO/PRO-onderwijs zijn goede kandidaten voor bedrijven. Ze zijn jong (passen daarmee goed in de leeftijdsopbouw van bedrijven) en praktisch ingesteld. Toch is het soms moeilijk voor ze om de aansluiting op de arbeidsmarkt te vinden. Doel van de pilot is leerlingen van het VSO/PRO onderwijs betaald in dienst te kunnen laten treden bij hun laatste stageadres. De aanpak bestaat uit een trechter: via een oriëntatiefase en het gericht werken aan vak- en werknemersvaardigheden, sluiten leerlingen hun laatste stage zo succesvol af, dat het stagebedrijf ze voor minimaal een half jaar in dienst neemt. Er kan jobcoaching worden toegevoegd indien nodig. 

Pilot Meerwaarde van statushouders 
Veel bedrijven maken gebruik van statushouders omdat het vaak harde werkers zijn. Maar om ze meer te bieden dan een tijdelijk contract, is een extra investering in deze groep nuttig. Daarom werkt het ION aan een aanpak waarbij leden die een statushouder willen plaatsen (gratis) faciliteiten krijgen, namelijk:

  • Loonkostensubsidie van 30% voor een half jaar;
  • Training taal op de werkvloer 1 en 2 (afhankelijk van het taalniveau en doel. Training 1 is gericht op het verwerven van algemene werktaal, training 2 is gericht op het verwerven van vaktaal).
  • Coaching van een taalcoach (kan ook op de werkvloer plaatsvinden)
  • Training Werk onbegrensd voor operationeel leidinggevenden (helpt het creëren van draagvlak op de werkvloer)

Beide pilots zijn in de laatste fase van uitwerking. Zodra ze van start kunnen, zal Nel van Vessem een oproep doen via Chainels om je te melden als je belangstelling hebt voor deelname aan (een van) de pilots. Ook zal ze leden persoonlijk benaderen. We denken in eerste instantie aan de bouw, logistiek en groen maar ieder bedrijf is welkom. 

Meer weten? Mail naar info@ionvallei.nl

Een hartelijke groet, 

Het bestuur, 
Jeroen de Jong
Leonard Steetsel 
Nancy van der Vin
Gert van Driesten